Obavijesti

Objava: 27. lipnja 2022.

Preuzimanje dokumenta: IZGRADNJA poziv skupština 2022

 

IZGRADNJA – d.d.      ŠIBENIK        

Zapadna magistrala 1/D, 22000 Šibenik

telefon:  (022) 334-433

 

U Šibeniku, 27. lipnja 2022. godine.

Na temelju odredbe članka 277. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 31. trgovačkog društva Izgradnja d.d. Šibenik, Uprava – direktor Društva donosi

 

POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU TRGOVAČKOG DRUŠTVA IZGRADNJA d.d. ŠIBENIK

 

Redovna glavna Skupština trgovačkog društva Izgradnja d.d. Šibenik, Zapadna magistrala 1/D, OIB: 44686383865, MBS: 060013703, održat će se dana 29. srpnja 2022. godine u 13,00 sati u prostorijama društva Izgradnja d.d. Šibenik, Zapadna magistrala 1/D.

Skupština će imati slijedeći dnevni red:

 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja dioničara i broja glasova, te ostalih nazočnih, imenovanje predsjednika Skupštine, odluka o prihvaćanju dnevnog reda
 2. Izvješće Uprave društva – direktora o poslovanju za 2021. godinu
 3. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u
 4. godini
 5. Izvješće revizora Društva o provedenoj reviziji i poslovanju Društva u 2021. godini
 6. Donošenje odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2021. godinu
 7. a) Bilanca stanja na dan 31.12.2020.godine
 8. b) RDG za godinu koja završava 31.12.2021.godine
 9. c) Izvještaj o novčanom tokovima od 01.01.2021.-31.12.2021.godine
 10. d) Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2021.-31.12.2021.godine
 11. Donošenje odluke o rasporedu poslovnog dobitka Društva za 2021. godinu
 12. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi društva– direktoru za vođenje poslova Društva za 2021. godinu (razrješnica)
 13. Donošenje odluke o davanju odobrenja članovima Nadzornog odbora društva za obavljeni nadzor rada i poslova Društva za 2021. godinu (razrješnica)
 14. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu.

Prijedlozi odluka

Prijedlog uz točku 1.

Utvrđuje se broj nazočnih dioničara i broj glasova, utvrđuju se ostali nazočni Skupštini,  imenuje se predsjednik Skupštine, prihvaća se predloženi dnevni red.

Prijedlog uz točku 2.

Usvaja se Izvješće Uprave društva – direktora o poslovanju za 2021. godinu.

Prijedlog uz točku 3.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini.

Prijedlog uz točku 4.

Prihvaća se izvješće revizora Društva DOLAC – ER d.o.o. revizija i konzalting iz Šibenika o provedenoj reviziji i poslovanju Društva u 2021. godini.

Prijedlog uz točku 5.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu.

a) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Bilanca stanja za 2021. godinu za Izgradnja d.d.Šibenik i ista se usvaja.

b) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-RDG za 2021. godinu za Izgradnja d.d.Šibenik i isti se usvaja.

c) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o novčanom tokovima za 2021. godinu za Izgradnja d.d.Šibenik i isti se usvaja.

d) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o promjenama kapitala za 2021. godinu za Izgradnja d.d.Šibenik i isti se usvaja.

Prijedlog uz točku 6.

Prihvaća se prijedlog odluke uprave-direktora društva o rasporedu iskazane dobit za 2021. godinu, te donose slijedeće odluke:

a) Utvrđuje se ostvarena dobit za poslovnu 2021. godinu u iznosu od 408.093,00 kn.

b) Ostvarena dobit u 2021. godini raspoređuje se:

b1) za zakonske pričuve u visini od 5%, dakle iznos od 20.405,00 kn;

b2) za isplatu jedinom dioničaru Suzani Slavica Maly, OIB: 50447631838, dobit u iznosu od 387.688,00 kn.

Prijedlog uz točku 7.

Daje se razrješnica Upravi društva – direktoru, kojom se odobrava rad Uprave društva – direktora u 2021. godini.

Prijedlog uz točku 8.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora, kojom se odobrava njihov rad u 2021. godini.

Prijedlog uz točku 9.

Prihvaća se prijedlog uprave-direktora Društva o imenovanju revizora za 2022. godinu, te se revizorom imenuje DOLAC – ER d.o.o. revizija i konzalting iz Šibenika.

 

Uprava društva – direktor

Igor Maly, dipl.ing.